Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Politică Confidențialitate

Identitatea și datele de contact ale operatorului.

Datele personale sunt prelucrate de „Blue Lighthouse Academy”, cu sediul în orașul București, Strada Ion Ciopleanu 13, sector 3, numărul de înregistrare fiscală 37465498, e-mail: inscrieri@bluelighthouse.ro, telefon: 0735 000 160, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și Legea nr. 190 din 18.07.2018, privind măsurile de implementare a GDPR în România.

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează sub coordonarea unui responsabil cu protecția datelor. Orice reclamație cu privire la drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal prelucrate poate fi adresată prin intermediul datelor de contact date în secțiunea 1 sau direct responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal prin adresa de e-mail dpo@marktwainschool.ro.

Categorii de persoane vizate și tipuri de date prelucrate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către „Blue Lighthouse Academy” vizează următoarele categorii de persoane:

-persoanele fizice care sunt reprezentantul companiilor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat cu privire la produsele și serviciile oferite de instituția noastră.

-persoane fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali ai „Blue Lighthouse Academy”.

minorii care sunt dispuși să participe, participă sau au participat la forme de instruire, educație sau programe educaționale și / sau activități conexe organizate de „Blue Lighthouse Academy”, precum și părinții și / sau tutorii lor;

părinții sau tutorii legali ai minorilor care pot participa la forme de instruire, educație sau programe educaționale și / sau activități conexe organizate de „Blue Lighthouse Academy”;

Datele personale ale categoriilor de persoane enumerate mai sus pot fi recuperate direct de la acestea, din mesajele (trimise prin telefon, FAX, e-mail sau prin aplicații de mesagerie instantanee sau rețele sociale) prin care suntem întrebați despre serviciile educaționale livrate. Aceste date pot fi preluate și în timpul întâlnirilor directe dintre reprezentanții „Blue Lighthouse Academy” și potențialii beneficiari ai activităților noastre pe care le desfășurăm. Detaliile de contact ulterioare pot fi completate cu alte informații legate de identitatea persoanei, cum ar fi adresa de domiciliu sau de reședință, adresa postului, numerele naționale de identificare, datele de sănătate și alte date cu caracter special, în funcție de necesitățile impuse de comerțul, normele legale sau prin normele care guvernează activitățile desfășurate în beneficiul persoanelor ale căror date le prelucrăm.

De asemenea, datele cu caracter personal care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele vizate printr-o astfel de prelucrare) pot fi, de asemenea, preluate automat de la cei care vizitează site-urile web sau serviciile online ale „Blue Lighthouse Academy”. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza și adapta conținutul serviciilor online, în funcție de cerințele și interesele celor care le accesează.

În funcție de nevoile care decurg din interesele legitime sau din obligațiile legale care decurg din relațiile de parteneriat încheiate cu persoanele în cauză, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

Date anonime asociate traficului web: adresă IP, tip de sistem computerizat (desktop, tabletă, PC, smartphone), tip browser, module cookie;

Date de identificare: Numele, prenumele, numărul de telefon sau FAX, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, adresa de reședință sau adresa utilizată pentru livrarea documentelor, produselor sau serviciilor.

Numere naționale de identificare: Numărul de identificare personală (CNP), seria și numărul de identificare, numărul permisului de conducere, numărul pașaportului, numărul asigurării de sănătate.

Date cu caracter special care permit individualizarea unei persoane fizice prin: profesie, ocupație, loc de muncă, mărturisire religioasă, date de sănătate și date de cazier judiciar.

Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește partenerii necomerciali sau beneficiarii legali (contractuali) ai activităților desfășurate de „Blue Lighthouse Academy”, procesăm datele de contact doar pentru a urmări interese legitime derivate din obiectivele Fundației. Aceste interese pot include prelucrarea în scopuri statistice sau de marketing direct. Durata de timp în care aceste date sunt prelucrate va fi aceeași cu perioada în care „Blue Lighthouse Academy” își are statutul juridic neschimbat din momentul preluării / obținerii datelor sau până la exercitarea unui drept al persoanei vizate care necesită suspendarea prelucrării sau ștergerea acestor date.

Când există o relație de parteneriat legală valabilă între „Blue Lighthouse Academy” și persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact putem adăuga și datele de identificare sau individualizare cerute de regulile legale care guvernează relația contractuală. Aceste date sunt prelucrate pentru o perioadă identică cu perioada de prescripție pentru obligațiile legale asumate (de obicei, această perioadă este de 3 ani) sau perioada cerută de lege pentru anumite categorii de documente (de exemplu, perioada de păstrare pentru dosarul personalului este de 75 ani).

Obligația de a furniza date.

Atunci când ne contactați direct (prin e-mail sau telefon) pentru obținerea de informații, furnizarea datelor dvs. nu este o obligație legală sau contractuală sau obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte, însă, vă rugăm să rețineți că, în absența unor astfel de date, nu vă vom putea trimite informații despre activitățile „Blue Lighthouse Academy” pentru care ați exprimat interesul la un moment dat.

Când între dvs. și „Blue Lighthouse Academy” apare o relație de parteneriat reglementată legal, va trebui să ne furnizați datele cerute de regulile legale care reglementează activitățile pe care le desfășurăm în beneficiul dvs., în plus față de datele de contact, pentru că în absența unor astfel de date, este imposibil pentru noi să vă oferim serviciile sau produsele solicitate.

Interese legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate pentru a îndeplini obiectivele „Blue Lighthouse Academy” cu privire la activitățile pe care este autorizat să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar nu se limitează la, contactarea partenerilor pentru a ne promova serviciile sau produsele, transferul de date cu caracter personal către companii cu care avem relații de parteneriat atunci când activitatea lor necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, utilizarea abuzivă a serviciilor și produselor noastre , monitorizarea spațiilor pentru a le asigura securitatea fizică, protecția propriilor sisteme IT, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

„Blue Lighthouse Academy” se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizaționale pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații și a altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate sub orice alte forme, împotriva amenințărilor și orice acțiune care poate afecta confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea datelor și neacordarea operațiunilor de prelucrare, precum și afectarea funcționării sistemelor informatice, indiferent dacă se întâmplă accidental sau intenționat.

Date puse la dispoziția terților.

Datele cu caracter personal prelucrate prin activități care vizează persoane fizice nu vor fi dezvăluite unei terțe părți pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele în care sunt recuperate.

Cu referire strictă la scopurile pentru care au fost recuperate datele cu caracter personal, datele cu caracter personal prelucrate de „Blue Lighthouse Academy” pot fi puse la dispoziția intermediarilor specializați în furnizarea de servicii conexe sau complementare activităților noastre (cum ar fi serviciile de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate etc.). Orice furnizare de date cu caracter personal către o terță parte se va face numai pe baza unui angajament legal prin care persoana juridică autorizată de „Blue Lighthouse Academy” să proceseze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele naționale în materie.

Transferul de date către o țară terță sau către o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Procesăm date împreună cu parteneri din Uniunea Europeană. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu normele corporative obligatorii stabilite de autoritatea de supraveghere competentă (din statul membru al UE în care își are sediul partenerul care a elaborat regulile de formare).

Nu transferăm date către entități din afara UE decât în ​​măsura în care țările respective se află pe lista țărilor considerate de UE ca prezentând condiții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal sau numai cu îndeplinirea condițiilor descrise în capitolul V din GDPR privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, „Blue Lighthouse Academy” asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute la articolul 13 - articolul 22 din GDPR, după cum urmează:

Dreptul la informații și acces la datele personale prelucrate. Atunci când datele personale sunt recuperate sau în termen de 30 de zile dacă sunt obținute indirect, persoana vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale „Blue Lighthouse Academy”, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (acolo unde este cazul) ), scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția „Blue Lighthouse Academy” de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul) , perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă, existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri și, cel puțin în cazurile în cauză, informații relevante despre logica utilizată și cu privire la importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice care fac obiectul prelucrării datelor cu caracter personal au dreptul de a obține de la „Blue Lighthouse Academy” o confirmare că datele cu caracter personal care le privesc sunt prelucrate sau, dacă da, accesul la date și la informațiile enumerate la punctul a.

Dreptul la rectificare sau ștergere. Persoanele fizice supuse prelucrării datelor au dreptul de a obține de la „Blue Lighthouse Academy”, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Luând în considerare scopurile pentru care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv furnizarea de declarații suplimentare. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a obține de la „Blue Lighthouse Academy” ștergerea datelor lor personale fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute la articolul 17 alineatul (1) din GDPR.

Dreptul de a restricționa prelucrarea. Persoanele fizice supuse prelucrării datelor au dreptul de a obține de la „Blue Lighthouse Academy” restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazurile descrise la articolul 18 din GDPR.

Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice supuse prelucrării datelor de către „Blue Lighthouse Academy” au dreptul să se opună, din motive legate de situația lor particulară, procesării în afara scopurilor de marketing, creării profilului sau să fie supuse unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice asupra persoanei vizate și care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime recuperate automat la accesarea serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de procesare activând setările de confidențialitate ale browserului dvs. sau selectând aplicații care oferă facilități de navigare anonime pe web.

În ceea ce privește cookie-urile, prin intermediul setărilor pe care vi le oferă aplicația pe care o utilizați pentru a naviga pe Internet, puteți vizualiza aceste module, le puteți șterge și puteți bloca salvarea acestor module pe sistemul computerului dvs. Rețineți, însă, că majoritatea site-urilor web folosesc adesea aceste cookie-uri pentru a optimiza conținutul site-ului pe care îl accesați, în funcție de preferințele și setările pe care le faceți atunci când vizitați site-ul pentru prima dată. Deci, la următoarele vizite, restaurarea acestor setări nu va mai fi necesară. Ștergând sau blocând cookie-urile, ori de câte ori revizuiți un site de internet, vi se pot solicita anumite operațiuni de setare a afișării conținutului. Mai multe detalii despre cookie-uri sunt furnizate în secțiunea 11.

Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele cu caracter personal au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat care este utilizat în prezent și care poate fi citit automat pentru a fi prelucrate de „Blue Lighthouse Academy”, persoana fizică supusă acestui tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute la articolul 20 din GDPR, de a transmite aceste date unui alt operator fără nici un obstacol din partea „Blue Lighthouse Academy”.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în cazul în care o persoană fizică vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal de către „Blue Lighthouse Academy” consideră că drepturile sale au fost încălcate. Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211, prin e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau prin www.dataprotection.ro.

Dacă furnizarea de date cu caracter personal este o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să cunoască posibilele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

Exercitarea oricăruia dintre drepturile enumerate în secțiunile a.-i. se poate face făcând o solicitare prin detaliile de contact prezentate în secțiunea 1 sau folosind informațiile de contact prezentate pe www.bluelighthouse.ro .